Chichewa

[Chichewa Lesson16] 5W1H (INTERROGATIVES)

5W1H (INTERROGATIVES)

1. What did you eat yesterday?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
you mu
(past tense) na
eat dya
what chiyani
yesterday dzulo?
I ndi
rice mpunga

*It is possible to omit ’Kodi’ as the word introducing a question.

John
John
(Kodi) munadya chiyani dzulo?

What did you eat yesterday?

Emma
Emma
Ndinadya nsima dzulo.

I ate nsima yesterday.

2. Who is cooking?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
who ndani
he/she a
is -ing ku
cook phika

John
John
(Kodi) ndani akuphika?

Who is cooking?

Emma
Emma
Steven akuphika.

Steven is cooking.

3. Where do you stay?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
you mu
(present habitual tense) ma
stay khala
where kuti
I Ndi
in ku

John
John
(Kodi) mumakhala kuti?

Where do you stay?

Emma
Emma
Ndimakhala ku Lilongwe.

I stay in Lilongwe.

4. When will you go to Lilongwe?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
you mu
(future tense) dza
go pita
when liti
to ku
Lilongwe Lilongwe
I Ndi
tomorrow mawa

John
John
(Kodi) mudzapita liti ku Lilongwe?

When will you go to Lilongwe?

Emma
Emma
Ndidzapita ku Lilongwe mawa.

I will go to Lilongwe tomorrow.

5. Why didn’t you come yesterday?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
why chifukwa chiyani
not si
you mu
(past tense) na
come bwera
yesterday dzulo
because chifukwa
I ndi
was nali
busy busy

John
John
(Kodi) chifukwa chiyani simunabwere dzulo?

Why didn’t you come yesterday?

Emma
Emma
Chifukwa ndinali busy dzulo.

Because I was busy yesterday.

6. How much have you bought the phone?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
you’ve mwa
buy gula
how much bwanji
phone foni

John
John
(Kodi) mwagula bwanji foni?

How much have you bought the phone?

Emma
Emma
Thirty thousand kwacha.

MK30,000.

7. What time do you sleep?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
you mu
(present habitual tense) ma
sleep gona
what time nthawi yanji
I Ndi
10 o’clock 10 koloko

John
John
(Kodi) mumagona nthawi yanji?

What time do you sleep?

Emma
Emma
Ndimagona 10 koloko.

I sleep 10 o’clock.