Chichewa

[Chichewa Lesson7] Useful Statements/Question3

Useful Statements/Questions 3

21. I like rice.

John
John
Ndimakonda mpunga.
Vocabulary
English Chichewa
I Ndi
do ma
like konda
rice mpunga

22. I like to drink beer.

John
John
Ndimakonda kumwa mowa.
Vocabulary
English Chichewa
I Ndi
do ma
like konda
to ku
drink mwa
beer mowa

23. I don’t like to drink beer.

John
John
Sindimakonda kumwa mowa.
Vocabulary
English Chichewa
Not Si
I ndi
do ma
like konda
to ku
drink mwa
beer mowa

24. I want water.

John
John
Ndikufuna madzi.
Vocabulary
English Chichewa
I Ndi
am -ing ku
want funa
water madzi

25. I want to drink water.

John
John
Ndikufuna kumwa madzi.
Vocabulary
English Chichewa
I Ndi
am -ing ku
want funa
to ku
drink mwa
water madzi

26. I don’t want bananas.

John
John
Sindikufuna nthochi.
Vocabulary
English Chichewa
Not Si
I ndi
am -ing ku
want funa
bananas nthochi

27. Are you tired?

John
John
Mwatopa?
Vocabulary
English Chichewa
You’ve Mwa
be tired topa

28. I am tired.

John
John
Ndatopa.
Vocabulary
English Chichewa
I’ve Nda
be tired topa

29. I am not tired.

John
John
Sindinatope.
Vocabulary
English Chichewa
Not Si
I ndi
did na
be tired tope/ topa

30. Let’s go!

John
John
Tiyeni.
Vocabulary
English Chichewa
Let’s go! Tiyeni.

Next Lesson

[Chichewa Lesson8] Useful Statements/Questions4Useful Statements/Questions 4 31. Are you hungry? 32. I am h...