Chichewa

[Chichewa Lesson9] Self-introductions

Self-introductions

1. What (Who) is your name?

John
John
Dzina lanu ndani?
Vocabulary
English Chichewa
name dzina
your lanu
who ndani

2. My name is John.

John
John
Dzina langa ndi John.
Vocabulary
English Chichewa
name dzina
my langa
is ndi

3. Where are you from?

John
John
Mumachokera kuti?
Vocabulary
English Chichewa
You Mu
do ma
come from chokera
where kuti

4. I come from Malawi.

John
John
Ndimachokera ku Malawi.
Vocabulary
English Chichewa
I Ndi
do ma
come from chokera
(preposition indicating a place) ku

5. I work in hospital.

John
John
Ndimagwira ntchito ku chipatala.
Vocabulary
English Chichewa
I Ndi
do ma
work gwira ntchito
in ku
hospital chipatala

6. I am Malawian.

John
John
Ndine Malawian.
Vocabulary
English Chichewa
I’m Ndine

7. I am happy to see you.

John
John
Ndasangalala kukuonani.
Vocabulary
English Chichewa
I’ve Nda
be happy sangalala
to ku
you ku
see ona
(suffix making the second person polite) ni

Next Lesson

[Chichewa Lesson10] ShoppingMarket Scene (Shopping) 1. Ask the Price. (3 Examples) 1. How ...