Chichewa

[Chichewa Basic Vocabulary2] 50 Basic Verbs

50 Basic Verbs

In this lesson, you will learn 50 basic verbs of Chichewa.

VOCABULARY2

50 Basic Verbs

No. English Chichewa
1 answer yankha
2 arrive fika
3 buy gula
4 call imbira foni
5 chat cheza
6 clean konza
7 come bwera
8 cook pika
9 cry lira
10 dance vina
11 do chita
12 drink mwa
13 drive yendetsa
14 eat dya
15 find peza
16 finish maliza
17 get tenga
18 give patsa
19 go pita
20 have li ndi
21 keep sunga
22 know dziwa
23 laugh seka
24 learn phunzira
25 live khala
26 love konda
27 make panga
28 open tsegula
29 play sewera
30 pray pemphera
31 read werenga
32 run thamanga
33 say nena
34 see ona
35 sing imba
36 sit down khala
37 sleep gona
38 speak lankhula
39 start yamba
40 stop ima
41 take tenga
42 think ganiza
43 use gwiritsa ntchito
44 wait dikira
45 wake up dzuka
46 walk yenda
47 want funa
48 wash chapa
49 work gwira ntchito
50 write lemba

Next Lesson

[Chichewa Basic Vocabulary3] 50 Basic Nouns50 Basic Nouns In this lesson, you will learn 50 basic nouns of Chi...