Chichewa

[Chichewa Basic Vocabulary4] Time

Time

In this lesson, you will learn words for time.

VOCABULARY4

TIME

No. English Chichewa
1 time nthawi
2 day tsiku
3 every day tsiku lililonse
4 sometimes nthawi zina
5 all the times nthawi zonse
6 now tsopano
7 often kawiri kawiri
8 week mulungu
9 this week mulungu uno
10 next week mulungu wa mawa
11 last week mulungu watha
12 every week mulungu uli onse
13 month mwezi
14 this month mwezi uno
15 next month mwezi wa mawa
16 last month mwezi watha
17 every month mwezi uli onse
18 year chaka
19 this year chaka chino
20 next year chaka cha mawa
21 last year chaka chatha
22 every year chaka chili chonse
23 today lero
24 tomorrow mawa
25 yesterday dzulo
26 in the morning mmamawa
27 in the afternoon masana
28 evening madzulo
29 night usiku
30 weekend wiki endi
31 Sunday Lamulungu
32 Monday Lolemba
33 Tuesday Lachiwiri
34 Wednesday Lachitatu
35 Thursday Lachinayi
34 Friday Lachisanu
35 Saturday Loweruka

Next Lesson

[Chichewa Basic Vocabulary5] Conjunctions/PrepositionsConjunctions/Prepositions In this lesson, you will learn 'Conjuncti...